Premid Czechy 

Architektura ogólna elektronicznego systemu pobierania myta

System elektronicznego pobierania myta składa się z podsystemów, które są wymienione poniżej. System jest przystosowany do identyfikacji pojazdów, u których myto nie zostało zaksięgowane lub proces zaksięgowania nie mógł przeb

Stacje pobierania myta

Stacje pobierania myta są ustawione na płatnej sieci dróg i są wyposażone w anteny umożliwiające komunikację pomiędzy stacją pobierania myta i urządzeniem pokładowym premid.

O zaksięgowaniu myta kierowca jest informowany sygnałem akustycznym urządzenia pokładowego premid podczas każdego przejazdu przez stację pobierania myta. Myto jest naliczone automatycznie. 

Stacje kontrolne

Stacje kontrolne są wyposażone w aparaturę do kontroli wyposażenia pojazdów w urządzenie pokładowe premid, poprawność jego nastawienia i do kontroli opłat myta.

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność, informacja zostaje przekazana do centrum kontroli elektronicznego systemu pobierania myta łącznie z automatycznie zrobionym zdjęciem odpowiedniego samochodu. Pracownicy centrum zweryfikują przesłane informacje. Jeżeli popełniono wykroczenie, wynik zostanie przesłany mobilnym patrolom, które pojazd zatrzymają  i podejmą kroki naprawcze. Pojazd może zostać odstawiony.

Przenośne urządzenia kontrolne

Oprócz stacjonarnych urządzeń istnieją również przenośne urządzenia kontrolne, które mogą być operatywnie wykorzystane do kontroli na różnych odcinkach tras.

Patrole mobilne

Patrole mobilne uzupełniają stacjonarne i przenośne urządzenia kontrolne na czeskiej sieci płatnych dróg. Są przeprowadzane przez Urząd Ceł RC, który jest natychmiast informowany o wszelkich wykroczeniach wprost przez centralę elektronicznego systemu pobierania myta.

 

Mapa płatnych dróg

Tabela taryf myta

(Valid from 1.9.2011)  

Toll rates for truck [Kč/km] In other time of week
  Emission class Euro0-2 Emission class Euro3-4 Emission class Euro5+
  Axle number
  2 3 4+ 2 3 4+ 2 3 4+
Highway 2,83 4,54 6,63 2,09 3,56 5,15 1,67 2,85 4,12
Main road 1,35 2,21 3,19 0,99 1,71 2,45 0,79 1,37 1,96
Toll rates for truck[Kč/km] Friday from 3 pm up to 9 pm
  Emission class Euro0-2 Emission class Euro3-4 Emission class Euro5+
  Axle number
  2 3 4+ 2 3 4+ 2 3 4+
Highway 3,59 6,48 9,45 2,65 5,08 7,35 2,12 4,06 5,88
Main road 1,71 3,15 4,55 1,25 2,45 3,50 1,00 1,96 2,80

Toll rates for Bus [Kč/km]

 

emmision class EURO0-2

emission class EURO3-4

emission class Euro5+

Highway

1,38

1

0,8

Main road

1,38

1

0,8

Taryfy myta

Wysokość stawki myta jest ustalona w rozporządzeniu rządu Republiki Czeskiej nr 26/2010. Kwestią decydującą co do wysokości myta podczas naliczania opłaty za używanie konkretnego odcinka płatnej drogi jest długość odcinka i kategoria danego pojazdu, wynikająca z ilości osi oraz klasy emisji spalin.

Sieć stron Płatne drogi w Czechach (381) [GIF format (230 KB)]

Orientacyjnego obliczenia wysokości myta na danym odcinku można dokonać za pomocą kalkulatora dostępnego w tym portalu internetowym.

Kontrola płacenia myta

Dużą zaletą elektronicznego systemu poboru myta jest natychmiastowy sygnał akustyczny, który da znać kierowcy o prawidłowym przebiegu transakcji i o tym, że kwota przedpłaty w pokładowym urządzeniu premid jest wystarczająca.

Kontrola przed jazdą

Kierowca pojazdu z mocy prawa jest zobowiązany do sprawdzenia przed każdym wjazdem na płatną drogę prawidłowego funkcjonowania urządzenia premid. Po krótkim wciśnięciu przycisku urządzenie pokładowe sygnalizuje optycznie prawidłowe funkcjonowanie, patrz Instrukcja obsługi urządzenia premid.

Kontrola podczas jazdy

Podczas każdego przejazdu przez stację pobierania myta urządzenie pokładowe sygnalizuje akustycznie prawidłowe przeprowadzenie transakcji. Urządzenie premid informuje kierowcę o każdej niezgodności.

Jakakolwiek niezgodność sygnalizowana jest kierowcy przez urządzenie pokładowe premid. Jest on zobowiązany do zatrzymania się w punkcie dystrybucyjnym lub punkcie kontaktowym premid point w celu wyjaśnienia  niezgodności. W przeciwnym razie zostanie poinformowany mobilny patrol, a użytkownik naraża się na niebezpieczeństwo ukarania.

W przypadku wariantu płatności pre-pay urządzenie powiadomi kierowcę o konieczności doładowania kredytu.

Kontrola po zakończeniu jazdy

Kategorycznie zaleca się skontrolowanie funkcji urządzenia pokładowego premid również po użyciu płatnej drogi. W ten sposób można upewnić się, że nie doszło do żadnych niezgodności. Wyżej wymieniona kontrola jest zalecana wszystkim użytkownikom pojazdów, szczególnie w przypadku zmiany kierowców.

Kontrola dokonywania opłaty drogowej

Prawidłowe uiszczenie myta i możliwość skontrolowania prawidłowego uiszczenia myta gwarantują znajdujące się na sieci wybranych płatnych dróg stacjonarne, przenośne i mobilne urządzenia kontrolne.

System kontrolny elektronicznego systemu pobierania myta jest czynny przez całą dobę i automatycznie identyfikuje wszystkie pojazdy, u których pobranie myta nie przebiegło całkowicie lub przebiegło tylko częściowo. W przypadku powstania takich niezgodności, zostaje poinformowany mobilny patrol.

Ściganie osób niepłacących myto oraz sposób rozliczenia niezgodności

Patrole mobilne przeprowadzają pracownicy Generalnego Urzędu Ceł RC, posiadający z mocy prawa uprawnienia do zatrzymywania pojazdów wskazanych przez elektroniczny system pobierania myta, skontrolowania niezgodności, a w przypadku wykroczeń – do wystawiania mandatów karnych, wszczęcia postępowania administracyjnego ewentualnie odstawienia pojazdu. Kierowcy muszą więc liczyć się ze znaczną zwłoką  i komplikacjami. Pracownicy mobilnych patroli mają nieograniczony czasowo dostęp do informacji dotyczących niezgodności. Pojazd więc może być zatrzymany nawet po długim okresie od czasu powstania niezgodności.

Usługi elektronicznego myta

Usługi dla klientów elektronicznego systemu poboru myta są świadczone przez sieć punktów dystrybucyjnych i punktów kontaktowych premid point, telefonicznie na infolinii i w portalu internetowym premid.cz:

Punkt dystrybucyjny

Punkt kontaktowy

 

źródło: http://mytocz.cz